Polityka prywatności

 

Rozumiemy, że ochrona Państwa prywatności ma decydujące znaczenie dla budowania długotrwałych relacji i dokładamy starań, by postępować z Państwa danymi osobowymi we właściwy sposób. Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EviXscan 3D Sp. z o. o z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Wiktora Przybyły 2, tel. +48 33 499 59 00, e-mail: biuro@webmstr.pro-linuxpl.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000837228, NIP 547-221-83-64, REGON 385899611 (dalej zwaną jako Administrator) reprezentowana przez Zarząd, która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się z Administratorem poprzez następujące kanały komunikacji:
  • forma pisemna na adres: EviXscan 3D Sp. z o. o., ul. Wiktora Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała,
  • poczta elektroniczna: biuro@webmstr.pro-linuxpl.com.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • wysyłka pocztą elektroniczną informacji i ofert handlowych dotyczących własnych towarów lub usług oraz towarów lub usług oferowanych przez partnerów handlowych Administratora, bezpośrednio związanych z działalnością Administratora (w szczególności oprogramowanie firm trzecich),
  • kontakt telefoniczny przedstawicieli Administratora,
  • wysyłka newslettera.

 

Administrator zbiera dane dla oznaczonych zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do otrzymywania informacji wysyłanych przez Administratora pocztą elektroniczną, w tym ofert handlowych i informacji typu newsletter oraz do kontaktu telefonicznego.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

 

 1. Posiada Pani/Pan następujące prawa w związku z przetwarzaniem jej/jego danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia lub zmiany zakresu przetwarzania danych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw Administrator udostępnia następujące kanały komunikacji:

  • forma pisemna na adres: EviXscan 3D Sp. z o. o., ul. Wiktora Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała,
  • poczta elektroniczna: biuro@webmstr.pro-linuxpl.com.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Więcej informacji na stronie www urzędu.

 

 1. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom (chyba, że zostało to uregulowane odrębnymi umowami).